Back to themes

Vitesse theme for Astro

A minimal, SEO-friendly portfolio and blog theme, supports Vue and UnoCSS.


Vitesse theme for Astro, supports Vue and UnoCSS.

A minimal, SEO-riendly portfolio and blog theme for Astro. It's inspired by antfu.me.